Chương Trình Đào Tạo Dịch Tễ Học Thực Địa Việt Nam

Mô đun 1: Giới thiệu dịch tễ học thực địa

Mục tiêu: Xây dựng kỹ năng cơ bản về các khái niệm các phương pháp dịch tễ học; hiểu tính phù hợp của các khái niệm và phương pháp đối với y tế công cộng

Thuộc tính tài liệu

Ngày ban hành15/11/2016
Mô tả Đến cuối khóa học, học viên có khả năng: • Nêu định nghĩa thuật ngữ “dịch tễ học” và nói được dịch tễ học được sử dụng như thế nào trong y tế công cộng • Nêu định nghĩa và mô tả ứng dụng các khái niệm chủ chốt, bao gồm tỷ lệ mắc bệnh, tỷ suất mới mắc và xu hướng bệnh • Phác thảo và xác định hệ thống thứ bậc trong thiết kế nghiên cứu dịch tễ • Mô tả sự khác nhau giữa điều tra và giám sát, chuẩn bị một bản đề cương điều tra, và tiến hành điều tra • Thảo luận sự khác nhau giữa nghiên cứu mô tả và nghiên cứu phân tích; nghiên cứu quan sát và nghiên cứu thực nghiệm • Mô tả biện pháp dịch tễ học về thời gian, địa điểm, con người • Mô tả số đo lường của tỷ lệ mắc bệnh và tỷ lệ tử vong • Xác định nguồn số liệu mắc bệnh và tử vong thông thường • Xây dựng thiết kế nghiên cứu phù hợp với câu hỏi nghiên cứu • Xây dựng bộ câu hỏi thiết thực cho một nghiên cứu dịch tễ học • Nêu định nghĩa và mô tả cách đo lường tính giá trị và độ tin cậy, bao gồm khái niệm ngẫu nhiên, sai số, chuẩn hóa, nhiễu và thay đổi yếu tố ảnh hưởng trong nghiên cứu dịch tễ • Xác định các phương pháp khác nhau được sử dụng trong nghiên cứu định tính • Rà soát tích cực các y văn khoa học và tổng hợp phát hiện để đưa ra khuyến nghị về y tế công cộng

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

M01_Cac PP ng cuu dich te_Epi methods_Hanoi_June 2016.zip