Chương Trình Đào Tạo Dịch Tễ Học Thực Địa Việt Nam

Mô đun 3: Thiết kế, thực hiện và đánh giá hệ thống giám sát

Mục tiêu: Đến cuối phần này, học viên có khả năng mô tả cách thiết kế, thực hiện và đánh giá hệ thống giám sát, bao gồm phân tích và phiên giải số liệu nhằm cung cấp thông tin cho dự phòng và kiểm soát bệnh.

Thuộc tính tài liệu

Ngày ban hành15/11/2016
Mô tả Mô tả giám sát thực hành y tế công cộng • Thảo luận mục tiêu và cách sử dụng số liệu giám sát • Mô tả các nguồn số liệu giám sát thường dùng • So sánh các chiến lược và hệ thống giám sát thường dùng • So sánh hệ thống giám sát chủ động và thụ động • Mô tả hệ thống giám sát hiện có ở Việt Nam Thiết lập hệ thống giám sát • Mô tả các bước thiết lập hệ thống giám sát • Xây dựng mục tiêu đối với hệ thống giám sát • Xây dựng khái niệm giám sát ca bệnh • Xác định nguồn số liệu và cơ chế thu thập số liệu • Mô tả các hợp phần của hệ thống cần kiểm định thực địa • Xây dựng và kiểm định phương pháp phân tích số liệu giám sát • Mô tả cơ chế công bố kết quả và phương pháp trao đổi thông tin • Lập kế hoạch sử dụng kết quả phân tích và phiên giải • Phân tích và phiên giải số liệu giám sát • Đánh giá độ tin cậy và tính giá trị của số liệu giám sát • Mô tả các loại sai số có thể xảy ra trong phân tích số liệu giám sát • Tạo đồ thị chuỗi thời gian sử dụng số liệu thô • Mô tả hạn chế trong số liệu giám sát ảnh hưởng đến việc phiên giải • Mô tả những thay đổi có thể xảy ra trong báo cáo số liệu giám sát có thể ảnh hưởng đến phiên giải số liệu Tổ chức thực hiện hệ thống giám sát • Mô tả việc tổ chức thực hiện hệ thống giám sát • Mô tả các thuộc tính của hệ thống giám sát, bao gồm độ nhạy và giá trị dự báo dương tính • Tích cực tham gia các phương pháp để đảm bảo: phát hiện bệnh, khẳng định các ca bệnh nghi ngờ, đăng ký ca bệnh, các tuyến báo cáo trong hệ thống giám sát Xác định đáp ứng y tế công cộng thích hợp dựa trên số liệu giám sát • Thảo luận quá trình chuỗi nhân - quả để đưa ra khuyến nghị • Mô tả đặc điểm đáp ứng y tế công cộng thích hợp • Thảo luận quá trình đưa ra khuyến nghị Đánh giá hệ thống giám sát • Mô tả các bước đánh giá hệ thống giám sát • Xác định các bên liên quan trong đánh giá hệ thống giám sát • Mô tả mục đích chung của đánh giá hệ thống giám sát • Xây dựng bộ câu hỏi sử dụng trong đánh giá • Xác định tiêu chuẩn để đánh giá năng lực của hệ thống giám sát • Đưa ra kết luận và khuyến nghị trên cơ sở kết quả đánh giá • Lập kế hoạch sử dụng kết quả đánh giá

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

kmrdw4w(1).jpg