Chương Trình Đào Tạo Dịch Tễ Học Thực Địa Việt Nam

Mô đun 4: Thống kê sinh học

Mục tiêu: Giới thiệu các phương pháp phân tích đơn giản được sử dụng trong dịch tễ học mô tả. Đến cuối khóa tập huấn, học viên sẽ cảm thấy tự tin khi sử dụng các công cụ này.

Thuộc tính tài liệu

Ngày ban hành15/11/2016
Mô tả Nội dung: • So sánh các số liệu liên tục và số liệu rời rạc • Phân biệt tỷ số, tỷ lệ, tỷ suất mới mắc, tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ tấn công • Tính đại lượng đo lường tập trung (trung bình, trung vị, mode) • Tính các số đo lường của sự phân tán số liệu (khoảng, phương sai, độ lệch chuẩn, sai số chuẩn của số trung bình) • Tìm hiểu ý nghĩa của từ “có ý nghĩa” và các cách đánh giá • Phiên giải khoảng tin cậy

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

M04_Thong ke sinh hoc_Biostatistics_HCMC_August 2016.zip