Chương Trình Đào Tạo Dịch Tễ Học Thực Địa Việt Nam

Mô đun 5: Thiết kế, Lập kế hoạch và tiến hành nghiên cứu dịch tễ học

Mục tiêu: Trang bị cho học viên khái niệm và phương pháp thiết kế, lập kế hoạch và tiến hành nghiên cứu dịch tễ học.

Thuộc tính tài liệu

Ngày ban hành15/11/2016
Mô tả Nội dung: • Xây dựng các câu hỏi nghiên cứu có tầm quan trọng về y tế công cộng • Thiết kế nghiên cứu mô tả, các cuộc điều tra • Giới thiệu phương pháp nghiên cứu định tính • Thiết kế nghiên cứu phân tích • Giới thiệu cách chọn mẫu • Phân tích nghiên cứu cắt ngang • Thiết kế bộ câu hỏi • Tạo bảng, biểu đồ, đồ thị, bản đồ • Phân tích số liệu mô tả • Quản lý mô tả • Phân tích phân tầng, thay đổi yếu tố ảnh hưởng, nhiễu • Các yếu tố đạo đức khi tiến hành nghiên cứu • Các số đo lường của mối liên quan, tác động và nguyên nhân gây bệnh • Nghiên cứu bệnh-chứng ghép cặp

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

M05_Thiet ke va tien hanh ng cuu dich te_Designing and Conducting Epidemiological Studies July.2014.zip