Chương Trình Đào Tạo Dịch Tễ Học Thực Địa Việt Nam

Mô đun 6: Truyền thông

Mục tiêu: Trang bị cho học viên các kỹ năng truyền thông với đồng sự (cộng đồng khoa học trong nước và quốc tế), với các nhà hoạch định chính sách và cộng đồng.

Thuộc tính tài liệu

Ngày ban hành15/11/2016
Mô tả Đến cuối khóa tập huấn, học viên có khả năng: • Lý giải tại sao công bố kết quả nghiên cứu lại quan trọng; • Mô tả quá trình chuẩn bị và gửi bài để công bố; • Mô tả cấu trúc và nội dung của việc trao đổi thông tin khoa học để đạt chuẩn quốc tế; • Chuẩn bị và trình bày bằng lời và/hoặc poster tại hội nghị khoa học; • Truyền đạt kết quả nghiên cứu một cách thích hợp cho các nhà hoạch định chính sách để có tác động đến các hành động, chính sách và/hoặc chương trình y tế công cộng. Các mục tiêu học tập này sẽ đạt được thông qua: bài giảng, các buổi tương tác, dự thảo báo cáo về điều tra bùng nổ dịch cho các nhà quản lý chương trình, các nhà hoạch định chính sách, chuẩn bị và trình bày báo cáo khoa học bằng lời và bằng văn bản, viết thông cáo báo chí.

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

kmrdw4w(4).jpg