Chương Trình Đào Tạo Dịch Tễ Học Thực Địa Việt Nam

Mô đun 7: Đánh giá nhanh nguy cơ và đáp ứng khẩn cấp phòng chống dịch

Mục tiêu: Giới thiệu cho học viên phương pháp tiếp cận và kỹ năng để tiến hành đánh giá nhanh nguy cơ đối với một sự kiện y tế công cộng đặc biệt là bệnh truyền nhiễm bao gồm những bệnh xuất hiện trong hoặc sau thiên tai. Module này sẽ trang bị cho học viên các năng lực cần thiết để có hành động và điều phối hiệu quả nhằm phát hiện, dự phòng và kiểm soát bệnh truyền nhiễm tại các cơ sở đáp ứng khẩn cấp phòng chống vụ dịch bệnh.

Thuộc tính tài liệu

Ngày ban hành15/11/2016
Mô tả Đến cuối khóa tập huấn, học viên có khả năng: • Hiểu khái niệm Nguy cơ và Đánh giá nguy cơ trong bối cảnh y tế công cộng • Tiến hành đánh giá nhanh nguy cơ cho một sự kiện for asự kiện y tế công cộng, bao gồm sự kiện của bệnh truyền nhiễm sử dụng thuật toán đánh giá nguy cơ • Phân tích các mức độ nguy cơ đối với một sự kiện và kết nối với các can thiệp y tế công cộng thích hợp • Hiểu và áp dụng nguyên lý của truyền thông nguy cơ như một phần của đáp ứng khẩn cấp phòng chống vụ dịch bệnh • Mô tả cách quản lý và điều phối đáp ứng đối với mối đe dọa của bệnh truyền nhiễm giữa nhiều ban ngành và cơ quan liên quan. • Thiết lập hệ thống cảnh báo sớm để xác định mối đe dọa của bùng nổ vụ dịch bệnh và các yếu tố nguy cơ đối với môi trường, và giám sát các nguồn lực cần thiết để đảm bảo đáp ứng dịch hiệu quả. • Mô tả các biện pháp có tính quyết định để dự phòng vụ dịch bệnh và đáp ứng nhanh chóng các cảnh báo của mối đe dọa bệnh truyền nhiễm. • Xây dựng và thực hiện khung giám sát-đánh giá, và kế hoạch đáp ứng dịch.

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

M07_Danh gia nguy co va qly tinh huong khan cap_RA and EM July 2015.zip