Chương Trình Đào Tạo Dịch Tễ Học Thực Địa Việt Nam

Mô đun 8: Quản lý và lãnh đạo

Mục tiêu: Đào tạo học viên trở thành những người lãnh đạo hiệu quả tại thực địa cũng như tại cơ sở. Học viên sẽ học cách xây dựng và quản lý nhóm gồm những người tham gia vào các vị trí khác nhau.

Thuộc tính tài liệu

Ngày ban hành15/11/2016
Mô tả Đến cuối khóa tập huấn, học viên có khả năng: • Quản lý một dự án thực địa • Dự toán ngân sách cho một dự án hoặc chương trình • Lãnh đạo nhóm • Các hình thức phản hồi cho thành viên và nhân viên • Kỹ năng quản lý thời gian

Đính kèm:(Click lựa chọn để tải tệp tin)

kmrdw4w(6).jpg